Fauna


Alle fire arter av fjellender som finnes i Norge hekker i Forollhogna, og rovfuglene kongeørn, jaktfalk og myrhauk er vanlige. Villreinstammen er stor og stabil, jerv og fjellrev finnes i beskjedent omfang, og ellers er det en variert bestand av smågnagere og gode bestander av lirype, elg og etterhvert også hjort.